home 首頁 navigate_next 系所簡介 navigate_next 本系設立宗旨

聯絡我們

  

                              

 

聯絡我們

電子郵件:philo@ntu.edu.tw;系辦公室電話:(02)3366-3396;系辦公室傳真:(02)2363-6269

系所地址:100047 臺北市中正區思源街18號 行政大樓 (按此看Google Map)

陳助教– julie@ntu.edu.tw TEL:(02)33663398;楊助教– pennyyang@ntu.edu.tw TEL:(02)33663399

郵遞通訊地址:106319 臺北市大安區羅斯福路四段一號 國立臺灣大學哲學系 (中華郵政掛號與平信請寄這裡)

快遞通訊地址: 100047 臺北市中正區思源街18號 行政大樓 國立臺灣大學哲學系 (民間快遞與中華郵政快捷請寄這裡)